Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je PEMI CORPORATION, s.r.o., se sídlem Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, IČ: 36 308 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka č. 11550/R (dále jen “prodávající”) a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající je zároveň i provozovatelem elektronického obchodu.

Kontaktní údaje prodávajícího (provozovatele):

PEMI CORPORATION s.r.o., se sídlem Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, IČ: 36 308 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, 11550/R

DIČ: 2020182230

IČ DPH: SK2020182230

Telefón: +421 32 7792720

Email: pemi@pemi.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Trenčínský kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní obor

tel. č.: 032/ 640 01 09, fax č.: 032/ 640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 • Tyto obchodní podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišně od těchto obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doby a pod.)
 • Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží, nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, je-li zboží dodáváno, nebo služba poskytovaná prodávajícím, nebo třetí osobou na základě jejich dohody.
 • Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží, nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží není uvedeno jinak.
 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedenou na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.
 • V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech Slovenské republiky, nebo Evropských společenství, nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.
 1. Způsob uzavírání kupní smlouvy
 • Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího. Tímto zasílá návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označenému kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“).
 • Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.
 • Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 • Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen „akceptace objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), popřípadě i jiné potřebné údaje.
 • Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.
 • Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:
 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v reklamačním řádu, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. o informaci, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 2. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“), a odstoupí-li od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle ust. § 622 a 623 Občanského zákoníku informoval v reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad než stanoví ust. § 502 Občanského zákoníku, poskytuje-li ji výrobce nebo prodávající, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží, nebo poskytnutí služby, je-li taková pomoc informována na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v části “Ochrana osobních údajů”, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. o existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může kupující s nimi seznámit, nebo získat jejich znění informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o délce trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo jde-li o smlouvu, u které se automaticky prodlužuje její platnost, také informaci o podmínkách vypovězení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu, nebo poskytnout jinou finanční jistotu na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví, nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, je-li to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. o možnosti a podmínkách řešení sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využívat informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, co si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího ,
 23. o tom, že jazykem nabízeným k uzavření smlouvy je slovenský jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.
 • Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků, nebo jiných nákladů podle bodu 2. ods. 5. těchto obchodních podmínek, nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2. ods. 9. těchto obchodních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady, nebo poplatky uhradit.
 1. Práva a povinnosti prodávajícího
 • Prodávající je povinen:
 1. dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit je, nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návod v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
 • Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 • Pokud z důvodu vyprodání zásob, nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě, nebo určené obchodními a reklamačními podmínkami, nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu, nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím, ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu, nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu, nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.
 1. Práva a povinnosti kupujícího
 • Kupující byl prodávajícím obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.
 • Kupující je povinen:
 1. převzít objednané a dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
 4. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.
 1. Dodací podmínky
  1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu.
  2. Nedohodli-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplnil-li prodávající svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.
  3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty k dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.
  4. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.
  5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě, nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuté v kupní smlouvě, nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží (dále jen „Časový rozsah“).
  6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, je kupující povinen převzít zboží osobně, nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží . Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zmocněnou kupujícím.
  7. Bude-li třeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu, nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.
  8. Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že neuhradí-li kupující prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve smyslu bodu 4.2. těchto obchodních podmínek ve lhůtě 15 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží, smlouva se od začátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna přijatá plnění a prodávající nabývá právo volně disponovat s objednaným zbožím.
  9. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není kompletní, (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen na žádost kupujícího vyhotovit Zápis o škodě s uvedením rozsahu a povahy vady zboží, jehož správnost potvrdí kupující. Na základě takto vyhotoveného zápisu doručeného prodávajícímu, může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou, nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.
  10. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.
 1. Kupní cena, platební podmínky, doprava
 • Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší, než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem, nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.
  1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží, a to v hotovosti, dobírkou v místě dodání zboží, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (uvedený v akceptaci objednávky), nebo online prostřednictvím platební brány ComGate Payments. s. . Platební brána nabízí dvě metody platby – platbu kartou a platbu bankovními platebními tlačítky, t. j. okamžitou platbu prostřednictvím internetového bankovnictví (pouze některé banky). Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Na kartě musí být nastaveno dodatečné ověření 3DSecure, jinak nebude platba zrealizována. Po dodatečné verifikaci bude vaše platba provedena během pár minut. Tento způsob platby není zpoplatněn.
  2. Výši poplatku za dobírku si určuje přepravní společnost: Slovenská pošta 32 Kč, společnost SDS od 40 do 490 Kč v závislosti od sumy, společnost Geis 44 Kč s DPH. Společnost Packeta 30 Kč. Společnost DPD účtuje poplatek za dobírku v závislosti na výši částky a to od 27 až 978 Kč s DPH. Společnost 123Kurier účtuje poplatek za dobírku 27 Kč s DPH, plus 0,9% z hodnoty objednávky. Výše poplatku za dobírku je orientační v závislosti na kurzu Eur / CZK .
  3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
  4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
  5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.
  6. Náklady spojené s vynesením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

Doprava

U každého výrobku je doprava vybírána a počítána individuálně, na základě rozměrů a hmotnosti jednotlivých položek nákupu. Cena je kalkulována na základě smluvních podmínek uzavřených s dodavatelem přepravy. V případě velkého objemu nebo hmotnosti celkové objednávky, bude doprava vypočtena zvlášť a cena za dopravu oznámena kupujícímu prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

Doprava na území Slovenské republiky a České republiky je zajišťována společnostmi:

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o., se sídlem Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČ: 45 497 885, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č.. 17990/S. Prostřednictvím SDS zasíláme zásilky o hmotnosti od 0 do 2500 kg. Výše dopravních nákladů je počítána podle hmotnosti a rozměrů zásilky, PSČ příjemce. Hmotnost jednotlivých položek eshopu je v rozpětí od 0,01 kg do 290 kg/ks. Na základě toho může být cena přepravy od 160 do 24 500 Kč v závislosti na hmotnosti a rozměrech objednávky, adresy doručení zásilky. Konkrétní výši dopravních nákladů má zákazník možnost vidět po vložení zboží do košíku, v části pokladna, ještě před potvrzením objednávky. Kvůli složitosti algoritmu a množství variant nelze uvést výši dopravních nákladů dříve, než je zboží vloženo do košíku a zadané PSČ adresy doručení.

123Kurier,s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČ: 46 598 863, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl Sro, Vložka č. 57023/L. Prostřednictvím společnosti 123Kurier zasíláme zásilky o hmotnosti do 50 kg. Orientační výše dopravních nákladů:

 • zásilka s hmotností do 3 kg – 203 Kč
 • zásilka s hmotností do 5 kg – 206 Kč
 • zásilka s hmotností do 10 kg – 218 Kč
 • zásilka s hmotností do 20 kg – 234 Kč
 • zásilka s hmotností do 30 kg – 265 Kč
 • zásilka s hmotností do 40 kg – 291 Kč
 • zásilka s hmotností do 50 kg – 351 Kč

Orientační dopravní náklady zahrnují mýtný a palivový příplatek. Palivový příplatek je stanovován každý měsíc na základě ceny motorové nafty uváděné SÚ SR. Konkrétní výši dopravních nákladů má zákazník možnost vidět po vložení zboží do košíku, v části pokladna, ještě před potvrzením objednávky.

Doprava pouze na území Slovenské republiky je zajišťována i společnostmi:

Geis SK s. r. o., se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČ: 31 324 428, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č.. 2083/S. Prostřednictvím GEIS SK zasíláme zásilky na paletách o hmotnosti od 50 do 1000 kg (pouze území Slovenské republiky). Výše dopravních nákladů je počítána podle hmotnosti a rozměrů zásilky, PSČ příjemce. Hmotnost jednotlivých položek eshopu je v rozpětí od 0,01 kg do 290 kg/ks. Na základě toho může být cena přepravy od 1105 do 24 480 Kč v závislosti na hmotnosti a rozměrech objednávky, adresy doručení zásilky. Konkrétní výši dopravních nákladů má zákazník možnost vidět po vložení zboží do košíku, v části pokladna, ještě před potvrzením objednávky. Kvůli složitosti algoritmu a množství variant nelze uvést výši dopravních nákladů dříve, než je zboží vloženo do košíku a zadané PSČ adresy doručení.

Direct Parcel Distribution SK s. r. o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, IČ: 35 834 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddíl Sro, Vložka č.. 26367/B. Prostřednictvím DPD zasíláme zásilky o hmotnosti do 31,50 kg (pouze území Slovenské republiky), pokud nejsou baleny jako kotouč. Orientační výše dopravních nákladů:

 • zásilka o hmotnosti 0 až 3 kg – 110 Kč
 • zásilka o hmotnosti 3 až 5 kg – 115 Kč
 • zásilka o hmotnosti 5 až 10 kg – 122 Kč
 • zásilka o hmotnosti 10 až 20 kg – 142 Kč
 • zásilka o hmotnosti 20 až 31,50 kg – 159 Kč

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48 136 999, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.. 105158/B

Prostřednictvím společnosti Packeta Slovakia zasíláme zásilky o hmotnosti do 5 kg (pouze území Slovenské republiky). Orientační cena přepravy je 95 Kč s DPH.

Slovenská pošta, s., Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36 631 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 803/S. Prostřednictvím Slovenské pošty zasíláme zásilky o hmotnosti do 2 kg (pouze území Slovenské republiky), jako doporučený dopis. Orientační výše poštovného:

 • zásilka o hmotnosti do 50 g – 44 Kč
 • zásilka o hmotnosti do 100 g – 49 Kč
 • zásilka o hmotnosti do 500 g – 57 Kč
 • zásilka o hmotnosti do 1 kg – 76 Kč
 • zásilka o hmotnosti do 2 kg – 96 Kč

 1. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
 • a) Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. par. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon“), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 • b) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující, nebo třetí osoba zmocněná kupujícím, převezme zboží od prodávajícího, nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.
 1. Osobní údaje a jejich ochrana
  • 1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.
  • 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČ, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
  • 3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části „Můj účet“.
  • 4. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu čl. 1.2. 6 ods.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
  • 5. Ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.
  • 6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.
  • 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s Čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v obchodních a reklamačních podmínkách.
  • 8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jinému účelu, nebo k účelu plnění kupní smlouvy.
  • 9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
 • a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
 • b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
 • c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
 • d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
 • e) je-li zpracování založeno na čl. 6 ods.1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
 • f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
 • g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

 • a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
 • b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
 • c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
 • d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající, nebo třetí strana,
 • e) okruh příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
 • f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
 • h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu, nebo vymazání, nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenosnost údajů,
 • i) právo podat stížnost orgánu dozoru,
 • j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů,
 • k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;

12. Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají ak ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie, o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení kopie.

13. Pokud kupující uplatní své právo písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle předchozího bodu, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

14. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotčeného kupujícího se pro takové účely již nesmí a nebudou zpracovávat.

15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů SR. Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

16. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené výše ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky, nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.
Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

17. Prodávající oznamuje těmto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČ: 45 497 885, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č.. 17990/S,
 • Geis SK s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČ: 31 324 428, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č.. 2083/S,
 • Direct Parcel Distribution SK s. r. o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČ: 35 834 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.. 26367/B,
 • 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČ: 46 598 863, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl Sro, Vložka č. 57023/L,
 • Slovenská pošta, s., Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36 631 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 803/S.
 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48 136 999, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.. 105158/B
 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu, nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené obchodními podmínkami, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, resp. stornovat objednávku, pokud kupní smlouva ještě nebyla uzavřena. Stornovat objednávku může kupující telefonicky nebo doručením emailu. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím, ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu, nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu, nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Pokud prodávající není z výše uvedených důvodů schopen dodat kupujícímu zboží v ceně, která je uvedena v objednávce a tuto skutečnost oznámí kupujícímu před závaznou akceptací objednávky, prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, resp. stornuje objednávku, z důvodů uvedených v tomto bodě těchto obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.
  2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby, nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
  3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
  4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se
    • a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
    • b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
    • c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 3. 1 těchto obchodních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, jestliže oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2. 1 těchto obchodních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady, nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy, kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele, nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních podmínek se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané.

11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné, jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

   • a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši,
   • b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvýše ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

16. V souladu s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

   • a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
   • b) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
   • c) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
   • d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
   • e) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
   • f) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po plném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

17. Ustanovení těchto obchodních podmínek “Odstoupení od kupní smlouvy” výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele.

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

Příloha č. 2 – Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

  1. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

4. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci, nebo má-li za to, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektům pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím, PEMI CORPORATION s. r. o., je Slovenská obchodní inspekce Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

5. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

7. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.