Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PEMI CORPORATION, s.r.o., so sídlom Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, IČO: 36 308 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 11550/R (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci je zároveň aj prevádzkovateľom elektronického obchodu.

Kontaktné údaje predávajúceho (prevádzkovateľa):

PEMI CORPORATION s.r.o., so sídlom Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, IČO: 36 308 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 11550/R

DIČ: 2020182230

IČ DPH: SK2020182230

Telefón: +421 32 7792720

Email: pemi@pemi.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 032/ 640 01 09,  fax č.: 032/ 640 01 08

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 • Tieto obchodné  podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
 • Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar, alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný, alebo služba poskytovaná predávajúcim, alebo treťou osobou na základe ich dohody.
 • Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru, alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 • V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, alebo Európskych spoločenstiev, alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.
 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
 • Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho. Týmto zasiela návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru  označeného kupujúcim za kúpnu cenu  a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
 • Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
 • Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej, alebo písomnej podobe kupujúcemu.
 • Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
 1. o hlavných vlastnostiach tovaru, alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru, alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 3. o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. o celkovej cene tovaru, alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru, alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 6. o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 9. o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 10. o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v  reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom, alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca, alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru, alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v časti  “Ochrana osobných údajov”, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 16. o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 17. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok, alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 18. o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 19. o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie, alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 20. o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 21. o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 22. o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 23. o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov, alebo iných nákladov podľa bodu 2. ods. 5. týchto obchodných podmienok, alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2. ods. 9. týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady, alebo poplatky uhradiť.
 1. Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný:
 1. dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.  vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, alebo určenej obchodnými a reklamačnými podmienkami, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy, alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy, resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
 1. Práva a povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • Kupujúci je povinný:
 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
 4. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 1. Dodacie podmienky
  1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.
  2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
  4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
  5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim, alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim, alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve, alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
  6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim, alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim, alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
  7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.
  8. Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle bodu 4.2. týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia, alebo nahradia všetky prijaté plnenia a predávajúci nadobúda právo voľne disponovať s objednaným tovarom.
  9. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná, (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť  Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu doručeného predávajúcemu, môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho, alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
  10. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe. Pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia, bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
 1. Kúpna cena, platobné podmienky, doprava
 • Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia, ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom, alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v hotovosti,  dobierkou v mieste dodania tovaru,  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (uvedený v akceptácii objednávky), alebo online prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments a. s. . Platobná brána ponúka dve metódy platby – platbu kartou a platbu bankovými platobnými tlačidlami, t. j. okamžitú platbu prostredníctvom internetového bankovníctva (len niektoré banky). Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Na karte musí byť nastavené dodatočné overenie 3DSecure, inak nebude platba zrealizovaná.  Po dodatočnej verifikácii bude vaša platba zrealizovaná v priebehu pár minút. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
  2. Výšku poplatku za dobierku si určuje prepravná spoločnosť: Slovenská pošta 1,20 Eur, spoločnosť SDS 1,32 Eur s DPH, spoločnosť Geis 1,80 Eur s DPH, spoločnosť Packeta 1,20 Eur s DPH. Spoločnosť DPD účtuje poplatok za dobierku v závislosti od výšky sumy a to od 1,10 až 39,90 Eur s DPH. Spoločnosť 123Kurier účtuje poplatok za dobierku 1,08 Eur s DPH, plus 0,9 % z hodnoty objednávky.
  3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
  6. Náklady spojené s vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Doprava

Pri každom výrobku je doprava vyberaná a počítaná individuálne, na základe rozmerov a hmotnosti jednotlivých položiek nákupu. Cena je kalkulovaná na základe zmluvných podmienok uzatvorených s dodávateľom prepravy. V prípade veľkého objemu, alebo hmotnosti celkovej objednávky, bude doprava vypočítaná osobitne a cena za dopravu oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Doprava na území Slovenskej republiky a Českej republiky je zabezpečovaná spoločnosťami:

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s. r. o., so sídlom Družby 22, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 45 497 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 17990/S. Prostredníctvom SDS zasielame zásielky s hmotnosťou od 0 do 2500 kg. Výška dopravných nákladov je počítaná podľa hmotnosti a rozmerov zásielky, PSČ príjemcu. Hmotnosť jednotlivých položiek eshopu je v rozpätí od 0,01 kg do 290 kg/ks. Na základe toho môže byť cena prepravy od 6,50 do 999 Eur v závislosti od hmotnosti a rozmerov objednávky, adresy doručenia zásielky. Konkrétnu výšku dopravných nákladov má zákazník možnosť vidieť po vložení tovaru do košíka, v časti pokladňa, ešte pred potvrdením objednávky. Kvôli zložitosti algoritmu a množstvu variantov nie je možné uviesť výšku dopravných nákladov skôr, ako je tovar vložený do košíka a zadané PSČ adresy doručenia.

123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 598 863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 57023/L. Prostredníctvom spoločnosti 123Kurier zasielame zásielky s hmotnosťou do 50 kg. Orientačná výška dopravných nákladov:

 • zásielka s hmotnosťou do 3 kg – 4,10 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 5 kg – 4,30 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 10 kg – 4,50 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 20 kg – 5,20 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 30 kg – 5,60 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 40 kg – 7,30 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 50 kg – 9,60 Eur

Orientačné dopravné náklady zahŕňajú mýtny a palivový príplatok. Palivový príplatok je stanovovaný každý mesiac na základe ceny motorovej nafty uvádzanej ŠÚ SR. Konkrétnu výšku dopravných nákladov má zákazník možnosť vidieť po vložení tovaru do košíka, v časti pokladňa, ešte pred potvrdením objednávky.

Doprava len na území Slovenskej republiky je zabezpečovaná aj spoločnosťami:

Geis SK s. r. o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2083/S. Prostredníctvom GEIS SK zasielame zásielky na paletách s hmotnosťou od 50 do 1000 kg (len územie Slovenskej republiky). Výška dopravných nákladov je počítaná podľa hmotnosti a rozmerov zásielky, PSČ príjemcu. Hmotnosť jednotlivých položiek eshopu je v rozpätí od 0,01 kg do 290 kg/ks. Na základe toho môže byť cena prepravy od 45 do 999 Eur v závislosti od hmotnosti a rozmerov objednávky, adresy doručenia zásielky. Konkrétnu výšku dopravných nákladov má zákazník možnosť vidieť po vložení tovaru do košíka, v časti pokladňa, ešte pred potvrdením objednávky. Kvôli zložitosti algoritmu a množstvu variantov nie je možné uviesť výšku dopravných nákladov skôr, ako je tovar vložený do košíka a zadané PSČ adresy doručenia.

Direct Parcel Distribution SK s. r. o., so sídlom Technická 7, 821 04  Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, Vložka č. 26367/B. Prostredníctvom DPD zasielame zásielky s hmotnosťou do 31,50 kg (len územie Slovenskej republiky), ak nie sú balené ako kotúč. Výška dopravných nákladov:

 • zásielka s hmotnosťou 0 až 3 kg – 4,50 Eur
 • zásielka s hmotnosťou 3 až 5 kg – 4,70 Eur
 • zásielka s hmotnosťou 5 až 10 kg – 5,00 Eur
 • zásielka s hmotnosťou 10 až 20 kg – 5,80 Eur
 • zásielka s hmotnosťou 20 až 31,50 kg – 6,50 Eur

Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

Prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia zasielame zásielky s hmotnosťou do 5 kg (len územie Slovenskej republiky). Cena prepravy je 3,80 Eur s DPH.

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S. Prostredníctvom Slovenskej pošty zasielame zásielky s hmotnosťou do 2 kg (len územie Slovenskej republiky), ako doporučený list. Výška poštovného:

 • zásielka s hmotnosťou do 50 g – 1,80 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 100 g – 2,00 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 500 g – 2,30 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 1 kg – 3,10 Eur
 • zásielka s hmotnosťou do 2 kg – 3,90 Eur

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 • a) Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. par. 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci, alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim, prevezme tovar od predávajúceho, alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 1. Osobné údaje a ich ochrana
  • 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • 3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Môj účet”.
  • 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
  • 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
  • 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
  • 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v obchodných a reklamačných podmienkach.
  • 8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v  obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel, alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
  • 9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 • a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 • b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 • c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 • d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 • e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 • f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 • g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 • a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 • b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 • c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 • d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci, alebo tretia strana,
 • e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 • f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii,
 • g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 • h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu, alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
 • i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou, alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

12. Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

13. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne, alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa predchádzajúceho bodu, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

14. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

15. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

16. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené vyššie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky, alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o.,  Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 17990/S,
 • Geis SK s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 2083/S,
 • Direct Parcel Distribution SK s. r. o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26367/B,
 • 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 598 863, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 57023/L,
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S.
 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. stornovať objednávku, ak kúpna zmluva ešte nebola uzavretá. Stornovať objednávku môže kupujúci telefonicky, alebo doručením emailu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu. Ak predávajúci nie je z vyššie uvedených dôvodov schopný dodať kupujúcemu tovar v cene, ktorá je uvedená v objednávke a túto skutočnosť oznámi kupujúcemu pred záväznou akceptáciou objednávky, predávajúci nie je povinný akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, resp. stornuje objednávku, z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodných  podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe. Pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia, bez toho, aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
    • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
    • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov, alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu, alebo posledného kusu,
    • c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady, alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné,  iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

   • a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
   • b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   • a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   • b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   • c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   • d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   • e) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
   • f) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po plnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

17. Ustanovenia týchto obchodných podmienok “Odstúpenie od kúpnej zmluvy” výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)

Príloha č. 2 – Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)

  1. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim, PEMI CORPORATION s. r. o., je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.