Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje prodávajícího (provozovatele):

PEMI CORPORATION s.r.o., se sídlem Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, IČ: 36 308 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, 11550/R

DIČ: 2020182230

IČ DPH: SK2020182230

Telefón: +421 32 7792720

Email: pemi@pemi.sk

Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky, jedná-li se o fyzickou osobu, je kupující povinen v objednávce oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu včetně PSČ, telefonní číslo a adresu elektronické pošty.

 2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky, je-li kupující právnickou osobou, je povinen sdělit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně poštovního směrovacího čísla, identifikační číslo, DIČ (je-li mu přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 3. Kupující, který se zaregistroval v e-shopu, může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášenído sekce “Můj účet” na webových stránkách elektronického obchodu.

 4. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že ve smyslu čl. 1. 6 ods.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

 5. Ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží, resp. službách.

 6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

 7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v obchodních a reklamačních podmínkách.

 8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány k jinému účelu, nebo k účelu plnění kupní smlouvy.

 9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,

c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,

d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,

e) je-li zpracování založeno na čl. 6 ods.1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,

f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,

b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,

d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající, nebo třetí strana,

e) okruh příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,

f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu, nebo vymazání, nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenosnost údajů,

i) právo podat stížnost orgánu dozoru,

j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů,

k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;

12. Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají ak ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie, o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení kopie.

13. Pokud kupující uplatní své právo písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle předchozího bodu, žádost se považuje za podanou podle tohoto Nařízení.

14. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotčeného kupujícího se pro takové účely již nesmí a nebudou zpracovávat.

15. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů SR. Nemá-li kupující způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

16. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené výše ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky, nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

17. Prodávající oznamuje těmto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců :

 1. 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČ: 46 598 863, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl Sro, Vložka č. 57023/L,
 2. SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČ: 45 497 885, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č.. 17990/S,
 3. Geis SK s. r. o., se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČ: 31 324 428, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sro, Vložka č.. 2083/S,
 4. Direct Parcel Distribution SK s. r. o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČ: 35 834 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.. 26367/B,
 5. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48 136 999, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl Sro, Vložka č.. 105158/B
 6. Slovenská pošta, s., Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36 631 124, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, 803/S.