Reklamační řád

Kontaktní údaje prodávajícího (provozovatele):

PEMI CORPORATION s.r.o., se sídlem Dolné Srnie 464, 916 41 Dolné Srnie, IČ: 36 308 498, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, Oddíl: Sro, Vložka č. 11550/R

DIČ: 2020182230

IČ DPH: SK2020182230

Telefón: +421 32 7792720

Email: pemi@pemi.sk

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 1. Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží, nebo závažnost vady.
 3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 4. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě, nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
 5. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
 6. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 Občanského zákoníku (bod 1. až 3. těchto reklamačních podmínek) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákonníku (bod 4. až 5. těchto reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.
 7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů SR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího.
 8. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího. Kupující byl řádně obeznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, v souladu s ust. § 18 ods. 1 Zákona v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst je.
 9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 10. Kupující má právo uplatnit si během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.
 11. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 1. až 5. reklamačních podmínek (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“). Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání k reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen v Oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 Občanského zákoníku uplatňuje.
 12. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativně všechny následující podmínky:
  • a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
  • b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,
  • c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, jsou-li tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

13. Je-li předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu, kupující je kromě splnění podmínek dle bodu 12. písm. a) ac) těchto reklamačních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím, nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy byla provedena obhlídka zboží podle první věty. Pokud však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení obhlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

14. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu, nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 1. až 3. těchto reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, která mu vyplývají z bodu 4. až 5. těchto reklamačních podmínek (ust. § 623 Občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

15. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen bezodkladně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned. Ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). ). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží, ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží.

17. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

18. Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy prodávajícím upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
a) neuplatnil-li kupující své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
b) je-li vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
d) vznikla-li vada zboží neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
e) vznikla-li vada zboží poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami obvyklého používání zboží,
f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
g) vznikla-li vada zboží poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
h) vznikla-li vada zboží neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou, nebo jiným zásahem vyšší moci,
i) vznikla-li vada zboží zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

Pokud zásilka není kompletní, resp. jde-li o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží, a kterou nesdělil zástupci prodávajícímu, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat jen pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

21. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

22. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní, nebo kurýrní, nebo donáškové služby.
O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

23. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.

24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

25. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 15. těchto reklamačních podmínek následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.

27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 15. těchto reklamačních podmínek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

28. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 15. těchto reklamačních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
a) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

29. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 14. těchto reklamačních podmínek.

30. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

31. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

32. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží dle bodu 1. těchto reklamačních podmínek zkonzumovány a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace téže jedinečné vady (ne vady stejného druhu) zamítnuto.

33. Ustanovení těchto reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele